Prostatacancer

Ph.D projekter

 

Rehabilitering prostatacancer Ph.D projekt

Grundforskning

PC Projektet

Kriterier for udvælgelse og behandling af klinisk lokaliseret prostatacancer.

Hovedformålet med prostatacancer (PC) projektet er, ved anvendelse af kendte og nyudviklede metoder, at forbedre forståelsen af prostatacancer. 
I et bredt samarbejde afdelinger og institutter imellem, er formålet at bidrage til, at nedbringe såvel sygelighed som dødsfald hos patienter med klinisk lokaliseret sygdom.

Delformål med PC projektet er, at oprette en klinisk database mhp. kvalitetskontrol af diagnosticering, stadieinddeling af prostatacancer, operation (radikal prostatektomi), terapeutiske bivirkninger, livskvalitet, tidspunkt for evt. tilbagefald af sygdom (biokemisk, radiologisk) og overlevelse af prostata cancer.

Alle patienter der opereres med fjernelse af blærehalskirtlen (radikal prostatektomi) har siden 2002 kunnet deltage i PC projektet.
Ca 2100 patienter bidraget til PC biobanken med blod- og urinprøver samt væv fra prostata.

PC projektet udføres i tæt samarbejde med Molekylær Medicinsk afdeling MOMA Læs mere her

Hovedansvarlig: Professor, overlæge, dr. med., Ph.d. Michael Borre

Mol Pros

Formålet med MolPros er at undersøge om man ved hjælp af en blodprøvetest af medfødte variationer (SNP) i arvemassen sammenholdt med en familiær canceranamnese vil kunne forudsige en individuel livstidsrisiko for udvikling af prostatacancer og herudfra tilrettelægge et hensigtsmæssigt kontrolforløb.

Vi ønsker at demonstrere at man, uden at gå på kompromis med sikkerheden, vil kunne nedsætte behovet for PSA testning og prostataprøvetagninger hos mænd med forhøjet PSA og negative prostatabiopsier, men fundet med lav normal risiko for udvikling af prostatacancer

Vi ønsker også at demonstrere at risikotesten højner livskvaliteten sammenlignet med mænd uden dette tilbud og at demonstrere at mænd med forhøjet PSA og negative prostatabiopsier testet med høj risiko for udvikling af prostatacancer og deraf afledt intensiv udredning, vil få påvist sygdommen hurtigere og i tidligere stadie end mænd uden dette tilbud.

Risikovurdering Livstidsrisikoen for udvikling af prostatacancer baseres på resultatet af SNPblodprøveresultatet og den familiære prostatacanceranamnese.
Teoretisk kan en mand med lav normal risiko i tilfælde af nyopstået prostatacancer i nærmeste familie skifte status under forsøgets opfølgning. I et sådant tilfælde vil kontrolforløbet ændres tilsvarende.

Mol Pros projektet udføres i tæt samarbejde med Molekylær Medicinsk afdeling MOMA.

Hovedansvarlig: Professor, overlæge, dr. med., Ph.d. Michael Borre

MDM

Projektets overordnede formål er at udvikle nye ikke- eller minimalt-invasive molekylærdiagnostiske
metoder til forbedret prostatacancer detektion og bedre forudsigelse af sygdommens fremtidige forløb.Sådanne metoder skal bane vejen for at man i fremtiden kan reducere overdiagnose og overbehandling af prostatacancer. Vi vil derfor:


1) Systematisk og prospektivt indsamle blod, urin, og prostatavævsprøver fra patienter henvist til
prostatabiopsi mhp udredning for prostatacancer


2) Registrere alle relevante kliniske, parakliniske og histopatologiske parametre for disse patienter, samt følge deres forløb prospektivt. Fx resultat af initiel/repeat prostatabiopsi, respons på evt. senere behandling for prostatacancer, evt. sygdomsprogression, evt. PSA stigning etc.


3) Analysere specifikke molekyler/kandidatbiomarkører (fx miRNA, mRNA, DNA, DNA metylering, protein) i urin, blod og/eller prostatabiopsivæv fra ovennævnte patienter og sammenligne alle molekylære fund med relevante kliniske, parakliniske og histopatologiske parametre herunder biopsifund (positiv=malign, negativ=ikke-malign), tumor stadie, Gleason grad, PSA etc.

Det ultimative mål er således at udvikle en molekylærdiagnostisk test der med større sikkerhed end de
eksisterende metoder kan forudsige, hvilke patienter der reelt har brug for prostatabiopsi (initiel/repeat), samt hvilke patienter der reelt har en behandlingskrævende prostatacancer. Den endelige udvikling af en sådan test vil dog kræve yderligere undersøgelser i nye store multicenterstudier.

Projektet laves i tæt samarbejde med MOMA og ca 1500 patienter ventes at deltage i projektet.
Læs om projektet her.

Hovedansvarlig: Professor, overlæge, dr. med., Ph.d. Michael Borre

Finansiering: Højteknologifonden har bevilget 12,8 mio DKK til projektet ”Improved molecular diagnostics for prostate cancer”, heraf 3,76 mio DKK til Aarhus Universitetshospital.
Der vil løbende blive søgt yderligere økonomisk støtte til projektet fra andre fonde.

Forskningsansvarlig for Prostatacancer projekter

Ph.d. studerende