Forskningssamarbejde

En bred vifte af muligheder

Universitetet indgår både i konkrete samarbejdsprojekter og mere uformelle kontakter med eksterne parter. I samarbejdsprojekterne definerer universitet og virksomhed/institution i fællesskab et projekt, og begge parter bidrager til, at projektet gennemføres.

Samarbejdsaftaler

Indholdet af projektet og vilkårene for gennemførelsen beskrives nærmere i en projektbeskrivelse og en samarbejdsaftale. Disse skal som minimum leve op til universitetets interne retningslinjer for indgåelse af samarbejdsaftaler og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings retningslinjer for universiteternes samarbejde med private virksomheder

I en række samarbejdsprojekter er der yderligere nogle forhold, man skal være opmærksom på. Dette gælder for de aftaler, der indgås i forskningsprojekter under EU's 7. rammeprogram, de såkaldte consortium agreements, material transfer aggreements (MTAer) og fortrolighedsaftaler (non-disclosure agreements, confidentiality agreements).

ErhvervsPhD

Private virksomheder i Danmark kan få støtte til at ansætte en erhvervsPhD, der gennemfører sit forskningsprojekt i et samarbejde mellem virksomheden og et universitet.

Formålet med ordningen er at fremme erhvervslivets udviklingsmuligheder ved at uddanne forskere med viden om erhvervslivets udfordringer og muligheder og opbygge personlige netværk for vidensformidling mellem virksomheder og universiteter.

Technology Transfer Office

Technology Tranfer Office er involveret i udarbejdelse af og forhandlinger om alle disse forskellige aftaler, og enheden skal involveres, inden en aftale kan indgås. Kontakt Technology Transfer Office hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, når du skal indgå i et forskningssamarbejde.

Forskningsstøtteenheden

Forskningsstøtteenheden yder støtte til forskere og ledelser i forbindelse med eksternt finansierede projekter. Du kan få hjælp til ansøgninger, projektadministration og strategi.

INNO-X Healthcare

INNO-X Healthcare arbejder med behovsdrevet og evidensbaseret innovation i sundhedssektoren og med at forvandle reelle sundhedsbehov til konkrete løsninger. INNO-X Healthcare samarbejder med forskellige institutioner på tværs af Aarhus Universitet og Region Midtjylland og med private virksomheder og andre universitetsbaserede innovationsenheder verden over.

Én indgang

Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. I Region Midt drives det koordinerende videnscenter i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Én indgang koordinator

Professoraftale

Aarhus Universitet og Region Midtjylland har indgået en aftale om professorer ved Aarhus-hospitalerne tilhørende Aarhus Universitetshospital. Aftalen vedrører ansættelsesforhold, ansvar og opgaver: