Ledige stillinger

Adjunkt ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet X 915012

Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning og forskningsbaseret undervisning. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering. Adjunkturet er treårigt og ledigt til besættelse pr. 1. juli 2017 eller snarest derefter.

Stillingen er en 18.5 timers kombinationsstilling, således at:
50% af arbejdstiden skal anvendes til forskning,
50% af arbejdstiden skal anvendes til undervisning, herunder forelæsninger, holdundervisning og eksamination. 
Adjunkten bliver undervisningsansvarlig for sundhedspsykologi på medicin 4. semester, hvilket indebærer at skulle have det overordnede overblik over faget, planlægning af læseplaner, pensum, kursusbeskrivelse, koordination af undervisere samt videreudvikling af undervisningen.

Adjunkten bliver ansat ved Institut for Klinisk Medicin, og der vil blive stillet kontorfaciliteter til rådighed på Afd. for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, med henblik på varetagelse af forskningsopgaver med direkte reference til funktionelle lidelser.

Afd. for Funktionelle Lidelser hører under Hoved-Hjerte-centret, Aarhus Universitetshospital. Behandlingen foregår ambulant og afdelingen har ingen sengepladser. Afdelingen behandler og forsker primært i funktionelle lidelser hos både unge og voksne og modtager primært patienter fra Jylland og Fyn.
Forskningen omfatter både diagnostik, udredning og behandling samt psykologiske og sociale aspekter af disse lidelser. Herudover sikres den fremtidige undersøgelse, behandling og pleje gennem forskning på internationalt niveau. Vi samarbejder tæt med andre kliniske samt forskningsafdelinger i ind- og udland. Der er derfor gode muligheder for samarbejde i et tværvidenskabeligt udviklings- og forskningsmiljø.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier: 

Akademiker

•   Ansøger skal have en akademisk forskeruddannelse i form af en ph.d.
•   Ansøgeren skal have erfaring inden for initiering og udførelse af forsknings- og udviklingsprojekter inden for funktionelle lidelser
•   Ansøger skal være metodestærk i kvantitativ forskning
•   Ansøgeren skal kunne varetage samt have erfaring med vejledning af psykologer, yngre læger, psykologistuderende og medicinstuderende i relation til forskning inden for funktionelle lidelser
•   Ansøgeren skal kunne varetage klarlægning, optimering og sikring af en høj international kvalitet af standarder og procedurer og i den forbindelse initiere interne og eksterne projekter
•   Ansøgeren skal kunne varetage udvikling og optimering af ansøgningsprocedure og samarbejde med VEK, Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen
•   Ansøgeren skal kunne fundraise og herunder have erfaring med fundraising specifikt indenfor funktionelle lidelser

Leder/administrator
•   Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-/sikrings-processer
•   Ansøgeren skal have erfaring med faglig planlægning af universitær undervisning specifikt til medicinstuderende
•   Ansøgeren skal have erfaring med administration af universitær undervisning specifikt til medicinstuderende
•   Ansøgeren skal have erfaring med eksamination af universitær undervisning specifikt i forhold til medicinstuderende

Kommunikator
•   Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale
•   Ansøgeren skal have erfaring med aktiv deltagelse ved møder og kongresser i forhold til funktionelle lidelser på nationalt såvel som internationalt niveau
•   Ansøgeren skal have erfaring i mundtlig og skriftlig formidling af forskningsresultater i forhold til funktionelle lidelser nationalt såvel som internationalt
•   Ansøgeren skal have erfaring med universitær undervisning, der er relevant for sundhedspsykologi herunder erfaring med både forelæsning og holdundervisning.

Samarbejder
•   Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk - såvel i som uden for organisationen samt såvel nationalt som internationalt
•   Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde og udvikling

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU's Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  26.06.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.