Blærecancer

Prognosen for blærekræft har været relativt uændret over de sidste årtier, men patientbehandlingen er blevet mere skånsom inden for de forskellige typer af indgreb. Generelt set findes det dog, at der fortsat er meget at hente vedr. diagnostik, behandling og efterforløb.

Forskning i blærecancer og blæretumorer ved Urinvejskirurgisk Forskningsenhed har til formål at dække alle aspekter af sygdommen lige fra de mindste papillomer til avanceret blærekræft med spredning samt fra tidlig opsporing over molekylærmedicinske metoder til rehabilitering efter større kirurgi.

Forskningsenheden ønsker at være blandt de førende i verden indenfor blærecancerforskning og være toneangivende for nye behandlingsmetoder.

Som generelt princip for patienter med blæretumorer, der behandles på Urinvejskirurgisk afdeling, gælder, at de skal kunne tilbydes deltagelse i minimum ét forskningsprojekt, hvis det ønskes, for på denne måde hele tiden at udvikle området til gavn for den enkelte og fremtidige patienter.

Ph.D projekter

DaBlaCa-11 Nye billeddiagnostiske modaliteter anvendt i cystoskopisk evaluering af urinblæren - undersøgelser af Narrow Band Imaging og Photo Dynamisk Diagnostik

Nye billeddiagnostiske modaliteter anvendt i cystoskopisk evaluering af urinblæren - undersøgelser af Narrow Band Imaging og Photo Dynamisk Diagnostik.

Patienter med polypper eller carcinoma in situ i blæren har ofte mere end én tumor på diagnosetidspunktet, idet sygdommen skyldes en generel sygdom i urothelet. Ikke-muskel invasiv blærekræft kan behandles ved transurethrale resektioner (TUR-B) men recidivraten er høj og hvis ubehandlet kan det medføre en risiko for udvikling af invasiv sygdom i form af regulær blærekræft. Tidlig diagnose af CIS vil medføre korrekt tidlig behandling med Bacillus Calmette Guérin, BCG, som vil kunne forebygge udvikling af blærekræft ved størstedelen af patienterne. Ubehandlet CIS vil derimod medføre en ganske stor risiko for udvikling af invasiv sygdom med risiko for metastaser og sygdomsrelateret død.

Der er behov for bedre diagnostiske modaliteter, som vil øge detektionen af små blæretumorer, CIS og dysplasi. Photodynamisk Diagnostik, PDD er en anerkendt og udbredt optisk teknik, der bruges til at synliggøre patologisk væv i urinblæren under resektion. Efter TUR-B kontrolleres patienterne med fleksible cystoskoper i standard hvidt lys.

En anden metode der kan bruges til at optimere synligheden af eventuelle blæretumorer er Narrow Band Imaging, NBI. Hvor PDD har flere tekniske og logistiske udfordringer i form af præoperativt installation af fluorescensen i blæren eller falsk positive fund grundet tangentiel belysning, fremhæver NBI kontrasten imellem strukturer i blæreslimhinden, ved at spalte hvidt lys til 2 smalle bølgelængder ved blot et tryk på skopet.

Målet med dette ph.d projekt er:

  • at undersøge hvorvidt brugen af PDD ved fleksibel cystoskopi i kontrolforløbet, kan nedsætte antallet af recidiver, som på grund af størrelsen, ikke kan fjernes i ambulatoriet.
  • at undersøge om brugen af NBI ved fleksibel cystoskopi kan forbedre diagnostikken af flad dysplasi eller CIS sammenlignet med konventionel hvidt lys og hvor vidt den kliniske beslutning ændres
  • at undersøge i hvor høj grad man ved anvendelsen af NBI ved TURB kan bedre diagnostikken mht. flad dysplasi og CIS. Dette ønskes belyst i forhold til såvel WL som PDD. Perspektiverne for PhD studiet vil være at finde den bedste optiske modalitet til cystoskopi, hvorpå diagnostikken, behandlingen og kontrollen af ikke-muskel invasive blærecancer optimeres bedst muligt.

Se protokol:

Projektansvarlig: Ditte Dreier, læge Ph.d studerende

Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen

 

 

DaBlaCa-13 Neoadjuverende, kortvarig, intensiv kemoresektion sammenlignet med standard adjuverende installationsterapi i blæren ved overfladiske blæretumorer - NICSA

Overfladiske blæretumorer er en hyppig blæresygdom, med mange tilbagefald på trods af behandling. Derudover er der en risiko for udvikling af ondartet sygdom, hvorfor hurtig og effektiv behandling er vigtig. Overfladiske blæretumorer kan behandles ved en kikkertoperation (TURB) eventuelt i kombination med blæreskyllebehandling med kemoterapi.
Sidstnævnte anbefales liberalt i de danske og særligt de europæiske guidelines.

Nogle patienter oplever aldrig tilbagefald, mens andre oplever gentagne tilfælde på trods af både TURB og skyllebehandling.
Vi kan i dag ikke skelne mellem modtagelige og modstandsdygtige tumorer og derfor bliver nogle patienter udsat for bivirkningsfuld kemoterapi uden at drage nytte heraf.
Der er derfor behov for både mere effektiv behandling samt metoder til at individualisere behandlingen.

Mitomycin C er et kemoterapeutikum, der skader tumorcellerne i urinblæren ved at hæmme deres celledeling. Behandlingen bruges overvejende forebyggende, som ambulante, ugentlige blæreskylninger. 

For at kunne forudsige behandlingseffekten af Mitomycin C, er sammensætningen af forskellige biomarkører på tumor tidligere blevet undersøgt. Et endeligt værktøj er endnu ikke udviklet, men resultaterne er lovende.

Målet med dette ph.d projekt er:  

  • at undersøge effekten af primær, kortvarig, intensiv blæreskylning med Mitomycin C sammenlignet med standard behandling med TURB og forebyggende blæreskylning.
  • at undersøge bivirkninger til primær, kortvarig, intensiv blæreskylning med Mitomycin C sammenlignet med standard behandling.
  • at undersøges sammenhængen mellem tumor associerede biomarkører og behandlingseffekten af Mitomycin C.

Se Protokol:

Projektansvarlig: Læge, Ph.d. studerende Maria Skydt Lindgren

Hovedvejleder: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen

Øvrige Kliniske projekter

DaBlaCa-6 Intensiv ryge- og alkoholintervention i forbindelse med cystektomi- STOP-OP studiet

Det primære formål med projektet er at undersøge, om en kombineret intensiv ryge- og alkoholstopintervention placeret kort før og fortsat 5 uger efter radikal cystektomi kan reducere incidensen af behandlingskrævende postoperative kliniske komplikationer og understøtte ryge- og alkoholstop både på kort og lang sigt hos disse patienter, der gennemgår radikal cystektomi. 

Projektsygeplejerske Susanne Vahr og overlæge, dr. med. Peter Thind, Urologisk Afd., Rigshospitalet er hovedansvarlige for projektet og der er følgende involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital.

Se Protokol:

Klinisk ansvarlig: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen

Vil du vide mere: Kontakt gerne Projektsygeplejerske Anna Munk Nielsen telefon nummer: 30915459

 

 

 

Dablaca-12 Lymfeknudefjernelse i forbindelse med nefroureterektomi på baggrund af tumor i nyrebækkenet eller urinleder

Formålet med projektet er at vurdere indflydelsen på recidiv og overlevelse ved komplet lymfeknudefjernelse sammenlignet med ingen eller begrænset lymfeknudefjernelse ved operation for urothelial kræft i øvre urinveje.

De involverede afdelinger i projektet er: Urologiske afdelinger ved Roskilde Sygehus, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital

Status: Der inkluderes patienter til projektet.   

Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afd., Roskilde Sygehus er forsøgsansvarlig for projektet

Se protokol her

Klinisk ansvarlig: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen 

Vil du vide mere: Kontakt gerne Projektsygeplejerske Anna Munk Nielsen telefon nummer: 30915459  

 

  

Grundforskning

MOB

Blærecancers Molekylære Onkologi

Siden 1994 er der i forbindelse med MOB projektet foretaget systematisk indsamling af vævsbiopsier fra blæretumorer til nedfrysning. 
Ca 4100 patienter deltager i MOB projektet og har doneret blod-, urinprøver og væv fra blærecancer til biobanken. 

Hovedformålet hermed er at opbygge en vævsbank med tilhørende kliniske data, for ved hjælp af eksisterende og nyudviklede molekylærbiologiske metoder at studere human blærecancer.

MOB projektet er et tværgående samarbejde mellem klinikere og biokemiske/biologiske forskere, og målet er at udvikle ny molelylærbiologisk teknologi til hjælp ved diagnosticering, prognosticering, behandling og opfølgning af blærecancer. 

Alle patienter, der mistænkes for eller kontrolleres for blæretumorer på Urologisk afd. K, Universitetshospital Skejby, kan indgå i projektet.

Samtlige blæretumorpatienter, der får foretaget kikkertundersøgelse af blæren eller opereres for blærecancer  på anden vis, kan indgå i projektet, hvis der er tumorvæv til stede.

MOB projektet laves i tæt samarbejde med Molekylær Medicinsk afdeling MOMALæs mere her  

Klinisk ansvarlig: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen

Finansiering: MOB projektet er økonomisk støttet af Kræftens Bekæmpelse.

 

 

Pager

Klinisk relevante biomarkører til forudsigelse af sygdomsforløb og terapirespons hos patienter med blærekræft er stadig ikke blevet identificeret trods en intensiv forskningsindsats. Nye teknologiske fremskridt indenfor kortlægningen af vores arvemasse (genom) har gjort det muligt at identificere genomiske ændringer som er specifikke for den enkelte patients tumor. Det er derfor nu muligt at bruge disse teknologiske fremskridt til bedre kontrol af den enkelte patients sygdom.

Dette projekts formål er vha. ”Next Generation Sequencing” (NGS) at identificere mutationer og genomiske ændringer i genomet i tumorer fra patienter med blærekræft. Ændringerne vil blive anvendt som patient-specifikke markører til at følge sygdomsudviklingen over tid. De specifikke formål med projektet er:

  1. Identifikation af specifikke markører til test af urinprøver hos patienter med ikke muskelinvasiv blæretumor som følges med cystoskopiundersøgelser
  2. Identifikation af specifikke markører til test af blodprøver hos patienter med muskelinvasiv blærekræft behandlet med neoadjuvant kemoterapi og efterfølgende cystektomi
  3. Identifikation af specifikke markører til test af blodprøver hos patienter med avanceret muskelinvasiv blærekræft behandlet med kemoterapi 

Med dette projekt vil vi belyse om det er muligt at identificere sygdomstilbagefald og sygdomsforværring på et tidligere tidspunkt vha. urin og blodprøver, og dermed forbedre overlevelsen for patienter med blærekræft. Yderligere vil vi undersøge om vi vha. personlige biomarkører kan undgå gentagne kikkertundersøgelser af blæren, og dermed spare patienterne for smerter og bivirkninger ved dette, samt sparre store udgifter forbundet med de nuværende kontrolundersøgelser. Desuden vil vi med projektet belyse om vi kan identificere spredning af sygdommen tidligere. Dermed vil man kunne igangsætte kemoterapi på et tidligere tidspunkt, hvilket ultimativt vil kunne forbedre patienternes overlevelse. Endeligt vil måling af kemoterapi effektivitet ultimativt sikre at patienterne tilbydes den relevante behandling.  

Pager projektet udføres i tæt samarbejde med Molekylær Medicinsk afdeling MOMA 

Klinisk ansvarlig: Professor, overlæge, dr. med. Jørgen Bjerggaard Jensen

 

 

Forskningsansvarlig for blærecancer projekter

Forskningssygeplejerske

Ph.d. Studerende

Maria Skydt Lindgren

Ph.d.-studerende
M
P +4530915431