Obstetrisk Guidelinemøde 2020

HUSK: Dette arbejdsdokument er underlagt løbende justeringer. 

Torsdag 16/1 - Lørdag 18/1 2020

OBS: Ingen bliver tilmeldt automatisk, heller ikke styregruppe-medlemmer, organisationskomite og tovholdere

FøtoSandbjerg: Onsdag 15/1 - torsdag 16/1 2020

Lokalitet: Christiansminde Svendborg

Der henvises til DSOGs hjemmeside for yderligere info, priser m.m.

Torsdag d. 16. januar 2020

13.30 

Velkomst, højskolesangbog, præsentation af nye deltagere m.m.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen

13.40 

Intrapartum ultralyd (fælles føto-Sandbjerg).  
Tovholder: Karen Wøjdemann

15.00 

Highlights fra Føto-Sandbjerg 

15.15

Kaffe frugt

15.30

Hot topics

16.15 - 18.00

Workshops (information følger)

18.15 Middag  

19.45

Noget relevant og spændende 

Fredag d. 17. januar 2020

08.30

Magnesiumsulfat som neuroprotektion (NY).
Tovholdere: Lene Huusom & Hanne Trap Wolf

09:45

Latensfasen (NY 2018).
Tovholdere: Tine Greve & Anne-Mette Schroll

10.45

Kaffe og frugt

11.15

Puerperale infektioner (revision 2007).
Tovholder: Rikke Bek Helmig

12.30

Omklædning

12.45

Sociale og fysiske aktiviteter inklusiv frokost og FFF (frisk fynsk fluft). Tovholder: Organisationskomité

15.30

Kaffe og kage

15.45 Gemellifødsel (revision 2010).
Tovholdere: Lone Laursen & Marianne Johansen
16.45 Medicinsk smertelindring under fødslen (NY).
Tovholdere: Anne Gjesing Høj Eggers & Mona Aarenstrup Karlsen
18:00 Omklædning til festmiddag
18.30 Festmiddag & fest 
Lørdag d. 18. januar 2020
08.30  Aflevering af nøgler

09.00

Infektioner i graviditeten (NY).
Tovholder: Christina Vinter 

10:15

Hot topics III
11.00 Kaffe og frugt

11.15

UK og ekstern vending (revision 2011/2003).
Tovholder: Lone Krebs

12.30

Mundtlig opsamling fra mødets referenter

Torsdag - 2 min -  
Fredag - 4 min - 
Lørdag - 2 min - 

(Tine og Lone S prikker)

12.40 Nye emner til 2021, evaluering etc.
Lone Hvidman, Lise Lotte Torvin Andersen
12.50 Frokost & hjemrejse

Forslag til nye guidelines 2021

 • Forslag fremsendes til styregruppen senest mandag 27/1-2020
 • Styregruppe lægger midlertidigt program 2021 på hjemmesiden uge 10 2020.

Tilmelding til arbejdsgruppe 2020

 • Interesserede melder sig til Tovholder senest 1/5-2019
 • Der kan maximalt være 10 -12 medlemmer i hver guidelinegruppe
 • Interesserede er ikke nødvendigvis optaget, fordi de melder sig i tide
 • Tovholderen fremsender sit forslag til styregruppen 15/5-2019
  Princippet om ung-gammel, øst-vest skal overholdes. Hvis der er behov for svære beslutninger, er det styregruppen, der tager dem

Til Tovholder

Der er vejledning i ”Guidelines til guidelines” inklusiv obligatorisk disposition til guideline opbygning og i "Årshjul for tovholdere"

Sikre at arbejdsgruppen har formuleret en handlingsplan allerede før sommerferien.

Beslutte i hvilket omfang man ønsker at anvende GRADE-princippet. Sikre at arbejdsgruppen ikke "fraktioneres". Det er således hele guidelinegruppe, der er ansvarlig for alle anbefalingerne (ikke kun en fraktion bestående at 1-3 medlemmer.

Når der deltager læger fra andre specialer, er det god praksis at henvende sig til det relevante specialeselskabs bestyrelse m.h.p. at få foreslået en person, som selskabet mener kan løfte opgaven samt kender og repræsenterer specialeselskabets synspunkter bredt. Såfremt man allerede kender og evt samarbejder med en person indenfor det relevante speciale, er der ikke noget i vejen for at nævne det navn ved henvendelse til specialeselskabet. 

Guideline skal være på hjemmesiden senest 17. december året før mødet – mailes til Julie Glavind.

Efter Guideline mødet reviderer gruppen guideline jf. den af styregruppen fremsendte skabelon for feedback, og tovholderen fremsender guideline senest mandag uge 8 til Julie Glavind, der sikrer, at den kommer på DSOG hjemmesiden. Niels Uldbjerg sikrer, at det engelske referat kommer på NFOG hjemmesiden. 

Tovholderen har frem til næste revision en særlig opgave mht. at følge med i litteraturen indenfor området. Hvis der sker væsentligt nyt, bør han kontakte styregruppen. Alle andre er selvfølgelig også velkomne til at henvende sig med konkrete forslag.

Arbejdsgruppens budget er ca. 3.000 kr. Tovholderen (eller en af denne udpeget kasserer) sender bilag og DSOGs sædvanlige blanket til DSOGs kasseren. Styregruppen kan i særlige tilfælde og efter aftale bevillige et større budget. 

Til ordstyrer

 • Bør i god tid planlægge slaget med arbejdsgruppe.
 • Planlægger hvilke spørgsmål, man gerne vil have diskuteret i plenum.
 • Sikrer at tiden under slaget anvendes optimalt.
 • Sikrer, at der konkluderes efter diskussionen.

Økonomi & rejsegodtgørelse

 • DSOG sponserer mødet. Ingen firmaer er repræsenteret.

Styregruppe

Lone Hvidman (2018), Lise Lotte Torvin Andersen (2018), Julie Glavind (2016), Charlotte Brix Andersson (2016), Lene Huusom (2016), Lone Storgaard (2017), Tine Greve (2017)

Ansvarlig for program, budget, ansigt udadtil, principper mm. Roadmap.
Styregruppens budget er 15.000 kr.
Medlemmerne er valgt for 4 år.

Organisationskomite

 • Agnieszka Warzecha (2016), Camilla Palm (2017), Camilla Skovvang Borg (2017).
 • Ansvarlige for reservation af faciliteter et passende antal år frem i tiden, registrering af deltagere, fordeling af værelser, regnskab, AV-udrustning (også under mødet: mikrofoner på plads og fuldt opladede), festmiddag (herunder toastmaster), musik. 

Jordemødres deltagelse i Sandbjerg guidelinegrupper

Der ønskes  deltagelse af jordemødre i alle guidelines grupper, hvor emnet er af relevans for såvel jordemødre som obstetrikere, almindeligvis 2 jordemødre pr. gruppe.

Emnerne for det kommende års guidelines opslås på DSOG’s hjemmeside i løbet af foråret – almindeligvis i april måned. Sandbjerg styregruppen vil orientere Jordemoderforeningen om emnerne, når de er fastlagt.

Tovholderen for den enkelte guidelinegruppe  er ansvarlig for at udarbejde forslag til sammensætning af gruppen, der efterfølgende godkendes af Sandbjerg Styregruppe.

Hvorledes tilmelder jordemødre sig en guidelinegruppe:1) Jordemoderen kan  kontakte tovholderen for en gruppe direkte med begrundelse for  ønsket om at deltage; 2) Jordemoderen kan blive udpeget af Jordemoderforeningen

I tilfælde af at der herved er flere jordemødre, der er interesserede i at deltage i en specifik gruppe, end antal pladser, beslutter tovholderen sammen med Sandbjerg styregruppe og Jordemoderforeningen, hvem der skal deltage.

Jordemoderforeningen dækker udgifter til jordemødres deltagelse i guidelinearbejdet.

Jordemødre, der har deltaget i en guidelinegruppe, kan deltage i Sandbjergmødet den dag guidelinen fremlægges og kan - såfremt der er plads og det ønskes - deltage i hele mødet.

Kommende Sandbjergmøder:

 • 16.-18. januar 2020
 • 21.-23. januar 2021
 • 20.-22. januar 2022
 • 18.-20. januar 2023
 • 17.-19. januar 2024